Hebben christenen een geloofsbelijdenis?

Een geloofsbelijdenis is een soort samenvatting van je geloof.  
Christenen hebben niet één belijdenis maar meerdere. Sommige zijn heel oud en staan in de bijbel
 Bijvoorbeeld: ‘Jezus Christus is Heer’ (staat in Filippenzen 2:11) en (in 1 Timoteüs 3:16):
'Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof:
Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam,
in het gelijk gesteld door de Geest,
is verschenen aan de engelen,
verkondigd onder de volken,
vond geloof in de wereld,
is opgenomen in majesteit.'
Een bekende belijdenis uit de tweede eeuw is de Apostolische Geloofsbelijdenis (ook "de Twaalf Artikelen van het Geloof" genoemd):
1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde
2. en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer
3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle
5. ten derde dage weer opgestaan uit de doden
6. opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader
7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden
8. Ik geloof in de Heilige Geest.
9. Ik geloof één heilige, algemene kerk, de gemeenschap der heiligen
10. de vergeving der zonden
11. de opstanding van de doden
12. en het eeuwige leven
Amen
In kerken waarin volwassenen worden gedoopt vindt een persoonlijke geloofsbelijdenis samen met de doop plaats. Dit wordt ook een getuigenis genoemd. 
In kerken met een kinderdoop bevestigt iemand op latere leeftijd met de belijdenis zijn of haar doop

Soms is een geloofsbelijdenis samengevat in één symbool: de vis (klik hier voor meer informatie).

Wil je iets toevoegen of ben je het niet eens met deze uitleg? Mail dan naar Ben de Ooggetuige deooggetuige@outlook.com of kijk op Twitter @deooggetuige 

Populaire posts van deze blog

Advent

Hebben christenen voedselvoorschriften?

De Bijbel ontdekken