Posts

Posts uit november 11, 2012 weergeven

Hebben christenen een geloofsbelijdenis?

Een geloofsbelijdenis is een soort samenvatting van je geloof.
Christenen hebben niet één belijdenis maar meerdere. Sommige zijn heel oud en staan in de bijbel
Bijvoorbeeld: ‘Jezus Christus is Heer’(staat in Filippenzen 2:11) en (in 1 Timoteüs 3:16):
'Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof:
Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam,
in het gelijk gesteld door de Geest,
is verschenen aan de engelen,
verkondigd onder de volken,
vond geloof in de wereld,
is opgenomen in majesteit.'Een bekende belijdenis uit de tweede eeuw is de Apostolische Geloofsbelijdenis (ook "de Twaalf Artikelen van het Geloof" genoemd):
1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde
2. en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer
3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle
5. ten derde dage weer opgestaan uit de doden
6. opgevar…